Hof in interlandelijke adoptiezaak: Nederland handelde onrechtmatig

Wij feliciteren Dilani Butink, geboren in Sri Lanka en als pasgeboren baby geadopteerd naar Nederland, met haar overwinning. Na een jarenlange, dappere strijd, is er eindelijk erkenning voor Dilani. De uitspraak is van groot belang voor alle interlandelijk geadopteerden die lijden onder de gevolgen van adoptiemisstanden en voor de toekomst van het interlandelijk adoptiestelsel.

Deze week oordeelde het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse staat en de vergunninghouder Kind en Toekomst onrechtmatig gehandeld hebben bij haar adoptie en meer hadden moeten doen om frauduleuze adopties te voorkomen. Het beroep van de vergunninghouder op verjaring, waar de staat zich in eerdere zaken ook op beriep, vindt het hof naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Defence for Children schreef uitgebreid over de uitspraak

Staat en vergunninghouder hadden volgens het hof niet zomaar mogen vertrouwen op de controle door de Sri Lankaanse autoriteiten. Vandaag de dag wordt bij adopties uit het buitenland nog steeds uitgegaan van het ‘vertrouwensbeginsel’, zoals vastgelegd in het Haags Adoptieverdrag. De Nederlandse overheid heeft geen bevoegdheden om de totstandkoming en noodzaak van adopties te controleren in herkomstlanden. Dit alleen al zou reden moeten zijn voor Nederland, zeker na deze uitspraak van het hof, om volledig te stoppen met interlandelijke adoptie. CoMensha schreef over hoe het vertrouwensbeginsel onderzoek naar signalen van adoptiemisstanden in de weg kan staan en kinderhandel in stand houdt.

De uitspraak van het hof biedt nieuwe kansen voor andere interlandelijk geadopteerden die te maken hebben gehad met misstanden. Hopelijk leidt dit tot positieve verbetering in situatie van de illegaal uit Brazilië geadopteerde Patrick Noordoven, die een rechtszaak tegen de staat won, maar tegen wie de staat in hoger beroep ging. De staat zou dit hoger beroep zo snel mogelijk in moeten trekken en het vonnis uit moeten voeren. Wij kijken ook met belangstelling naar Dewi Deijle, die opnieuw overweegt een collectieve rechtszaak namens Indonesisch geadopteerden te starten. We roepen de overheid op om eerder gemaakte excuses aan interlandelijk geadopteerden kracht bij te zetten en zich in te spannen om met slachtoffers van adoptiemisstanden in gesprek te gaan en regelingen te treffen die voorzien in het vergoeden van schade en herstel van identiteit. Zodat geadopteerden in de toekomst geen nieuwe, kostbare en vaak slopende juridische procedures hoeven aan te spannen

Alleen definitieve adoptiestop kan kinderrechten waarborgen


Met een brede en groeiende coalitie van kinderrechtenorganisaties, wetenschappers, experts en inmiddels 14 belangenorganisaties van geadopteerden pleiten wij al geruime tijd voor definitieve stopzetting van interlandelijke adoptie. Misstanden en onnodige scheiding van kinderen en ouders zijn niet te voorkomen. Bovendien zijn er betere opvangmogelijkheden voor kinderen, die meer in lijn zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag. Wij hopen dat de uitspraak van het Hof een doorbraak in het adoptiebeleid betekent. Lees hier waarom interlandelijke adoptie definitief zou moeten stoppen.